Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας», με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

09-03-2011

Προς τον κ. Υπουργό

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας», με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.

Ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για την εξυπηρέτηση όλων των Δήμων της Αχαΐας. Οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου βαίνουν σε ολοκλήρωση, αφού για τη δημοπράτησή του εκκρεμεί μόνο η έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

Τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπουν τη κατασκευή του έργου « Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης για 20 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Αχαΐας» προ εκτιμώμενου προϋπολογισμού κατασκευής 70.110.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί με τη μορφή της Σύμβασης παραχώρησης Δημοσίου έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή (άρθρο 8 του Ν 3669/2008), σε συνδυασμό με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα (άρθρο 11 του Ν 3669/2008). Η Δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της δημοπρασίας, ο μεν παραχωρησιούχος δεσμεύεται να κατασκευάσει τη μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων καταβάλλοντας ενδεχομένως μικρό μέρος του κόστους κατασκευής , ο δε κύριος του Έργου (ΚτΕ) δεσμεύεται να διαθέτει στον ανάδοχο προς επεξεργασία 170.000 τόνους απορρίμματα κάθε έτος επί 20 έτη, έναντι τιμήματος (τέλη εισόδου των Α.Σ.Α.) αναπροσαρμοζόμενου ανά έτος με αύξηση ίση με τον επίσημο ετήσιο πληθωρισμό. Το προϋπολογιζόμενο από τη μελέτη τέλος εισόδου των Α.Σ.Α. είναι 64,60 ευρώ/τόνο χωρίς Φ.Π.Α.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης αποτελεί η παροχή εκ μέρους του παραχωρησιούχου της υπηρεσίας επεξεργασίας των απορριμμάτων του Κυρίου του έργου έναντι ανταλλάγματος, προϋπολογισμού 270.157.200 ευρώ, ενώ η μελέτη και κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων, προϋπολογισμού 70.110.00 ευρώ, αποτελεί παρεμπίπτον αντικείμενο της συνολικής σύμβασης.

Στο άρθρο 2 του ΠΔ 60/2007 με το οποίο προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» αναφέρεται : «δ) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ…… Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών». Σημειώνεται ότι οι εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και συναφείς εργασίες περιλαμβάνονται στη κατηγορία 16 του Παραρτήματος ΙΙ, εντάσσονται δηλαδή στις Υπηρεσίες.

Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων με την υπ΄αριθμ. Δ17α/306/6/ΦΝ 440/1-11-2010 Απόφασή του, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικής Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου, θεώρησε την υπόψη σύμβαση ως σύμβαση παραχώρησης Δημοσίου Έργου και ενέκρινε τη Δημοπράτησή του με το σύστημα υποβολής προσφοράς «Μελέτη – Κατασκευή» (Ν. 3669/08 άρθρο 8), κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων.

Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

α) Η παραπάνω Υπουργική απόφαση αντιβαίνει στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, αφού θεωρεί την υπόψη σύμβαση ως σύμβαση παραχώρησης Δημοσίου Έργου, ενώ στη πραγματικότητα πρόκειται περί σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών.

β) Η παραπάνω Υπουργική απόφαση εκδόθηκε θεωρώντας λανθασμένα ότι τα τεύχη δημοπράτησης έχουν εγκριθεί, ενώ το αληθές είναι ότι ακόμα εκκρεμεί η έγκρισή τους.

γ) Το υπόψη έργο, λόγω μεγάλου προϋπολογισμού εμπίπτει στη κατηγορία των «μεγάλων έργων» και επομένως κατά τη διαδικασία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, το είδος του προκρινόμενου διαγωνισμού θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχου της νομιμότητάς του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

• Tι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει με τη μέθοδο δημοπράτησης ;

• Προτίθεσθε να ακυρώσετε ή όχι την παραπάνω απόφαση, η οποία αντιβαίνει προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία, με κίνδυνο, πέραν των προβλημάτων νομιμότητας, να οδηγήσει σε πρόσθετες μεγάλες καθυστερήσεις τη δημοπράτηση του έργου ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.