Νιτρορύπανση υδάτων, άλλος ένας διασυρμός της Ελλάδας στην Ευρώπη

Σε τι κατάσταση, άραγε, θα βρισκόταν περιβαλλοντικά η Ελλάδα, εάν δεν υπήρχαν οι «κακοί ευρωπαίοι» και η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ; Το ερώτημα μας προβληματίζει για άλλη μια φορά, καθώς πληροφορούμαστε από Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την ρύπανση των υδάτων από τα νιτρικά άλατα, εξακολουθεί να μην έχει γίνει σχεδόν τίποτα από την πλευρά του καθ’ ύλιν αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος. Νέα παραπομπή λοιπόν, αλλά και με οικονομικές κυρώσεις αυτή τη φορά θα είναι το αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής κωλυσιεργίας, καθώς έτσι προβλέπεται από τη Συνθήκη για την λειτουργία της ΕΕ. Εξάλλου στον ιστότοπο του ίδιου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τονίζεται ότι η νιτρορύπανση είναι ιδιαζόντως επικίνδυνη με σημαντικότατες επιπτώσεις όσον αφορά την πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και την υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος να μας πληροφορήσει για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει ούτε κατ’ ελάχιστο η διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων δράσης για τις ευπρόσβλητες από νιτρική ρύπανση περιοχές, τι πρόστιμο καλείται να καταβάλει η χώρα μας και ποιόν κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού θα επιβαρύνει, αν υπάρχει σχεδιασμός για λήψη μέτρων προστασίας των υδάτων και επιτέλους, μέχρι πότε θα διασύρεται η χώρα μας μη συμμορφούμενη στους κανόνες.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα νιτρικά άλατα»

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7/3/2019, η χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των υδάτων από τα νιτρικά άλατα, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου στις απαραίτητες προς τον παραπάνω σκοπό ενέργειες. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.
Βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρακολουθούν τα ύδατα τους και να εντοπίζουν τα υδατικά συστήματα που πλήττονται ή ενδέχεται να πληγούν από αυτήν.
Τα νιτρικά άλατα βρίσκονται κυρίως στα λιπάσματα, κοπριές, κομπόστες κ.α. που χρησιμοποιούνται ευρέως στις γεωργικές δραστηριότητες. Η μη ορθή χρήση τους προκαλεί
σοβαρή ρύπανση στο υδάτινο περιβάλλον, ακόμη και στο πόσιμο νερό.
Η σχετική Οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε όλη την Ευρώπη, μέσω της προώθησης και εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν και να χαρακτηρίζουν ως τέτοιες τις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση και να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα δράσης για τις περιοχές αυτές, όπως, διακοπή της λίπανσης για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και γενικότερο περιορισμό στην χρήση λιπασμάτων.

Παρόλο που η Οδηγία ισχύει από το 1991, η χώρα μας έως το 2011 δεν είχε καθορίσει περιοχές ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες και δεν είχε καταρτίσει προγράμματα δράσης για αυτές. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές και κίνησε την διαδικασία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Τον Απρίλιο του 2015, το Δικαστήριο αποφάσισε κατά της Ελλάδας και η χώρα μας προχώρησε στον καθορισμό 12 νέων ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να θεσπίσει μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης για τις περιοχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τώρα το Δικαστήριο να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 2.639,25 ευρώ ημερησίως με κατώτατο κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1.310.000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 23.753,25 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Για ποιους λόγους, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία καταδικαστική απόφαση της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στο ελάχιστο την διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων δράσης για τις ευπρόσβλητες από νιτρική ρύπανση περιοχές, διασύροντας εκ νέου την χώρα μας, προκαλώντας σημαντική οικονομική επιβάρυνση στο ελληνικό κράτος και θέτοντας σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία;
2. Είναι εις γνώσιν σας το ακριβές ποσό που καλείται να καταβάλει η χώρα μας μέχρι σήμερα και ποιον κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού θα επιβαρύνει;
3. Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στην κατάρτιση των ανωτέρω προγραμμάτων δράσης καθώς και στην διευθέτηση όποιας άλλης εκκρεμότητας έχει η χώρα μας αναφορικά με την παραβίαση της Οδηγίας για την νιτρορύπανση;
4. Προτίθεστε να θεσπίσετε και να εφαρμόσετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και κατ΄ επέκταση της Υγείας των πολιτών;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός