Πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου υποστήριξης μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας

Ερώτηση
Προς τον
κ. Υπουργό Υγείας
29-12-2014

Θέμα: «Πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου υποστήριξης μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας »
Τον Ιούλιο του 2013 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013-2015 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ “ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”” με κωδικό MIS 451730.
Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 9,9 εκ. ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο φορέας υλοποίησης της εν λόγω δράσης ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.
Τα δέκα παραδοτέα τεύχη του έργου – σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης – πρέπει να βασίζονται στους εννέα στρατηγικούς πυλώνες που έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια Δράσης της πρωτοβουλίας “Υγεία εν Δράσει” (Health in Action) που έχει καταθέσει το Υπουργείο Υγείας στην Ε.Ε..
Για να καταρτιστεί μάλιστα το Σχέδιο Δράσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας το Υπουργείο Υγείας συνεργάστηκε και ενισχύθηκε σε τεχνογνωσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπη) και το Γερμανικό Δημόσιο ως Domain Leader για θέματα υγείας, μέσω της Εθνικής Εταιρίας Διεθνούς Συνεργασίας (Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ).
Δεδομένου ότι:

➢ από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι και σήμερα, έχουν συγκροτηθεί και στελεχωθεί πολυπληθείς ομάδες εργασίας επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, συντονιστών και στελεχών των αρμόδιων φορέων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα.
➢ Έχουν καταγραφεί και καταμεριστεί οι εργασίες των ομάδων, έχουν δημιουργηθεί χρονοδιαγράμματα και πίνακες υποχρεώσεων και παραδοτέων .
➢ Η συνεργασία μεταξύ της Γερμανικής εταιρείας που έχει αναλάβει την υπεργολαβία (GIZ) και του Ελληνικού Δημοσίου προχωράει κανονικά.
➢ Η πληρωμή των δαπανών για το εν λόγω έργο- μέχρι σήμερα- αγγίζει το ποσό των 770.000 ευρώ και οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας βρίσκονται σε σθεναρή αμφισβήτηση.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
– Πόσα και ποια είναι τα παραδοτέα τεύχη που έχουν παραδοθεί και παραλειφθεί από το Υπουργείο Υγείας ; 
– Η πληρωμή των 770.000 ευρώ σε ποιο παραδοτέο τεύχος του έργου αφορά ; 
– Ποιες μεταρρυθμίσεις του τομέα Υγείας έχουν δρομολογηθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα ; 
– Στα παραδοτέα του έργου (αξίας 9,9 εκ. ευρώ) λογίζεται και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ή αφορά μόνο στην παράδοση τευχών μελετών και εμπειρογνωμοδοτήσεων ; 
– Πως εκτιμά το Υπουργείο ότι θα απορροφηθεί το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού στον εναπομείναντα χρόνο μέχρι 31/12/2015;

Ο ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Αηδόνης
Σπύρος Λυκούδης
Πέτρος Τατσόπουλος
Γρηγόρης Ψαριανός