Προστασία βιοποικιλότητας στη χώρα μας

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                       04/11/2008
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                                       
Θέμα: « Προστασία βιοποικιλότητας στη χώρα μας»
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη. Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, μέσω της δημιουργίας δικτύου προστατευόμενων περιοχών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το δίκτυο “Natura” αφορά όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ και αποτελεί άμεση υποχρέωσή τους.
Η εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 στην Ελλάδα έγινε με Κοινή Υπουργική Απόφαση το 1998 (ΚΥΑ 33318/3028/1998). Με την πράξη αυτή η Ελλάδα αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να διαφυλάξει και να διατηρήσει τους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας καθώς και τη βιοποικιλότητα της χώρας.
Υπολογίζεται ότι η Ελλάδα διαθέτει 371 περιοχές που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία του δικτύου “Natura”. Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 1650/86), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Τρεις στις τέσσερις περιοχές “Natura” της χώρας μας δεν έχουν συγκεκριμένα όρια και θεσμοθετημένες χρήσεις γης ούτε και επιστημονικό φορέα που να μεριμνά για την προστασία τους. Συγκεκριμένα, από τις 371 περιοχές μόνο οι 84 έχουν ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης η απαιτουμένη ΕΠΜ. Το 2002 ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) με Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες. Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη συγκρότηση των  ΦΔ και της σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους (ΔΣ). Ακόμα όμως και αυτοί οι λίγοι φορείς είναι υποστελεχωμένοι και  υποχρηματοδοτούμενοι.
Επιπλέον, τον Οκτώβρη του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση επειδή παρέλειψε να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα και συγκεκριμένα να ορίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τα άγρια πτηνά. Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικασθεί για το θέμα αυτό στις 25 Οκτωβρίου 2007 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γιατί διαπιστώνεται ολιγωρία στην εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας παρόλο που η χώρα μας έχει ήδη καταδικασθεί  για μη συμμόρφωση;
2. Έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα, ποιο είναι αυτό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά του;
3. Θα προβεί άμεσα στη σύσταση φορέων διαχείρισης και προστασίας όλων των  περιοχών του δικτύου “Natura” και το θεσμικό τους πλαίσιο θα είναι μόνο με ΠΔ και όχι ΚΥΑ για την κήρυξής τους, με γνώμονα τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών με σημαντική παρουσία στην περιοχή μελέτης;
4. Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης των κρατικών δράσεων για τη βιοποικιλότητα και σε ποιο ύψος ανέρχεται;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Γρηγόρης Ψαριανός

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.