Πρόσφατη εγκύκλιος για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

11.2.11

Ερώτηση

προς τον κ. Υπουργό

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : Πρόσφατη εγκύκλιος για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο Νόμο 3852/2010, άρθρο 26, παρ. 6 αναφέρεται ρητώς ότι για όσους μετατάσσονται από τις κρατικές περιφέρειες στις αιρετές περιφέρειες, «τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά». Διάταξη η οποία ισχύει και για το προσωπικό που μετατάχθηκε εθελούσια, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του Νόμου, δηλ. μετά την 7.7.2010 και για το προσωπικό που μετατάχθηκε αυτοδίκαια την 03.12.2010.

Η Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, αναφέρει: «Περαιτέρω, για τη μισθολογική κατάσταση μεταφερόμενου και μετατασσόμενου προσωπικού, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην σημειωθεί βλαπτική μεταβολή, ως προς τις αποδοχές τους, ακόμα και εάν αυτές της νέας θέσης είναι εκ του νόμου μικρότερες από τις αποδοχές της προηγουμένης»

Παράλληλα, στο άρθρο 3, παρ.22 του Ν. 3845/2010 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 αναφέρεται ότι «όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί από 1.1.2010 και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται από 1.1.2011, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιανδήποτε φορέα του Δημοσίου Τομέα σε άλλο φορέα του Δημοσίου Τομέα δεν διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν» και επιπλέον ότι «κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται».

Όμως σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2/8338/0022/24-01-2011 επείγον έγγραφο της 22ης Δ/νση Μισθολογίου/Γεν. Δ/νσης Μισθών του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών μόνο όσοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί πριν την 1.1.2010 διατηρούν την όποια προσωπική διαφορά από τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβαναν. Επίσης στο ίδιο έγγραφο προστίθεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, δεν έχουν ισχύ για τις μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1.1.2010 και εφεξής συμπληρώνοντας ότι αυτό αφορά και τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 3852-2010, δηλ. του Προγράμματος Καλλικράτης. Διευκρινίζεται δε ότι Δημόσιος Τομέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010, είναι η Γενική Κυβέρνηση που περιλαμβάνει τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), τους ΟΤΑ (Δήμους και Περιφέρειες), τους ΟΚΑ, κλπ. μαζί με τους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί καταργήθηκε μέσα σε λίγους μήνες μια από τις πολυδιαφημιζόμενες διατάξεις του Καλλικράτη ότι δεν θα θιγούν οι αποδοχές του μετατασσόμενου προσωπικού, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αντιστάθμισμα στην παρά τη θέληση του μετάταξη από την Κεντρική Κυβέρνηση σε ΟΤΑ;

2. Γιατί διαχωρίστηκαν οι μετατασσόμενοι σε αυτούς προ της 01.01.2010 και μετά της 01.01.2010; Γιατί κάποιος που ενδεχομένως έχει μεταταχθεί με τη θέληση του πριν την 01.01.2010 σε Υπηρεσία του Δημόσιου Τομέα διατηρεί την όποια προσωπική διαφορά από τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβανε, ενώ κάποιος που μετατάσσεται παρά τη θέληση του δεν έχει το ίδιο δικαίωμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.