Πότε θα ισχύσει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής από όλες τις Ασφαλιστικές εταιρείες, στις περιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων;

Aπό τις 42 ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται συνολικά στη χώρα μας, μόνο οι 26 έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ). Όσον αφορά τις υπόλοιπες, που δεν είναι ενταγμένες στη συμφωνία ΣΑΠ, όταν επίκειται καταβολή αποζημίωσης από την πλευρά τους, οι παθόντες πελάτες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα Γολγοθά ταλαιπωρίας με αναχρονιστικές μεθόδους, χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες μέχρι να πληρωθούν.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός, με ερώτησή του ζητεί να μάθει από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης εάν σκοπεύει να μεριμνήσει έτσι ώστε να προβλεφθεί η ένταξη όλων των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στη Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα μέσω του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π), όπως επίσης και εάν προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ρύθμισης της κατάστασης έτσι ώστε οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβαίνουν στους απαιτούμενους ελέγχους, που θα αποσκοπούν και στη γνωστοποίηση της οικονομικής κατάστασης της καθεμίας από αυτές.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Η ένταξη των ασφαλιστικών εταιρειών στη Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας».

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (Ε.Α.Ε.Ε.) με τη Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα (Φεβρουάριος 2019), θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε όσες Ασφαλιστικές Εταιρίες το επιθυμούν να ενταχθούν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής – Σ.Α.Π.
Στη χώρα μας, στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών δραστηριοποιούνται συνολικά σαράντα δύο (42) ασφαλιστικές εταιρείες, εκ των οποίων οι είκοσι τρείς (23) έχουν έδρα στην Ελλάδα, πέντε (5) με υποκαταστήματα, πέντε (5) συνεταιρισμοί και εννέα (9) με το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ).
Στη συμφωνία Σ.Α.Π όμως εντάχθηκαν μόνο οι είκοσι έξι (26) από αυτές, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι υπόλοιπες δέκα έξι (16).
Οι δέκα έξι (16) μη ενταγμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην συμφωνία Σ.Α.Π., σε περιπτώσεις ζημιών και αποζημιώσεων ακολουθούν την αναχρονιστική μέθοδο της χρονοβόρας και οικονομικά επίπονης διαδικασίας, επιβάλλοντας στους παθόντες πελάτες τους να αναλάβουν οι ίδιοι την οικονομική κάλυψη αποκατάστασης της ζημιάς ενώ η αποζημίωση εγκρίνεται εφόσον προσκομισθούν τα φορολογικά παραστατικά (Α.Π.Υ ή Τ.Π.Υ) και η πληρωμή τους γίνεται όταν το σύστημα της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας το επιτρέπει.
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι εμπλεκόμενοι σε τροχαίο ατύχημα πελάτες που δεν είναι υπαίτιοι, από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δεν εντάσσονται στην συμφωνία Σ.Α.Π, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των υλικών ζημιών θα γινόταν άμεσα χωρίς την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.
Όπως, μάλιστα, συχνά έχει αναφερθεί από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, πολλές από τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν με το ιδιότυπο καθεστώς των Ε.Π.Υ (Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών) και δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον κλάδο των αυτοκινήτων και ζημιών (μέσω υποκαταστημάτων), δεν πληρούν τις κατευθυντήριες αρχές της αντασφάλισης, και της φερεγγυότητας, (ν.4364/2016 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ), καθώς δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα επαρκή κεφάλαια (εγγυητικά κεφάλαια), για την προστασία και την εγγύηση των προϊόντων που διαθέτουν.
Αυτό συμβαίνει διότι ο έλεγχος του περιθωρίου φερεγγυότητας και του εγγυητικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, γίνεται από την εποπτεύουσα αρχή της χώρας προέλευσης της εταιρείας (έδρα της εταιρείας), ενώ η ελληνική εποπτική Αρχή αρκείται μόνο στον διασταυρωτικό έλεγχο νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρείας στην χώρα προέλευσής και στην συνέχεια εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο των Ε.Π.Υ.
Επιπροσθέτως, ο βαθμός κινδύνου να τεθούν οι εν λόγω εταιρίες σε καθεστώς εκκαθάρισης είναι υπαρκτός, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων προς τρίτους, την μη πραγματοποίηση των αναγκαστικών εκτελέσεων που εκκρεμούν σε βάρος των εταιρειών αλλά και την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Επικουρικού Ταμείου, μέσω του επικουρικού κεφαλαίου του, για την κάλυψη των οφειλόμενων ζημιών.
Τα εξοφλημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν παρέχουν καμία νομική και ασφαλιστική κάλυψη στους ασφαλισμένους, οι οποίοι διαπιστώνουν το ασφαλιστικό κενό όταν εμπλακούν σε ατύχημα ή όταν απαιτήσουν την οικονομική κάλυψη της αποζημίωσης που δικαιούνται.
Δεδομένου ότι η ένταξη στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π) όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, θα επιλύσει παθογένειες χρονοβόρων και οικονομικά επώδυνων διαδικασιών για τους πολίτες.
Δεδομένου ότι ο ρόλος του εποπτικού ελέγχου είναι για να διαπιστωθεί εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σε θέση να μπορούν να εκπληρώνουν τις κάθε λογής υποχρεώσεις τους.
Δεδομένου ότι η κρατική εποπτεία δεν αποτελεί παρεμβατισμό και σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να παραβιάσει τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά παίζει το ρόλο της πρόσθετης κρατικής εγγύησης.
Δεδομένου ότι είναι υποχρέωση των πολιτών να ασφαλίζουν τα οχήματά τους αλλά και υποχρέωση του κράτους είναι να εποπτεύει και να ελέγχει το επαρκές οικονομικό προφίλ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προβλέπεται η ένταξη όλων των ασφαλιστικών εταιριών που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στη Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα μέσω του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π) με την συνεργασία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας;
2. Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να ρυθμιστεί η υπάρχουσα κατάσταση και να μπορούν οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, πέραν του εποπτικού ελέγχου που γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, να προβαίνουν στους απαιτούμενους ελέγχους , ώστε η πολιτεία να γνωρίζει τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών Ε.Π.Υ που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, με την συνδρομή των Ευρωπαϊκών κρατών όπου αυτές έχουν την έδρα τους, άρα και την κεφαλαιακή τους επάρκεια;