Σοβαρά προβλήματα ταμειακής διαχείρισης και φορολογικής ενημερότητας δημιουργεί ο τρόπος υπολογισμού και ο χρόνος καταβολής του ΦΠΑ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
4/7/2013

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κο Υπουργό
Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήματα ταμειακής διαχείρισης και φορολογικής ενημερότητας δημιουργεί ο τρόπος υπολογισμού και ο χρόνος καταβολής του ΦΠΑ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Όλοι οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, εκδίδουν τιμολόγιο κάθε μήνα, με βάση τις εκκαθαρίσεις και το “Σημείωμα για την έκδοση Τιμολογίου” που αποστέλει ο ΛΑΓΗΕ.
Μετά την επιβολή της Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, αρχικά με τον Ν. 4093/2012 και στην συνέχεια αυξάνοντας τα ποσοστά με τον Ν. 4152/2013, ο παραπάνω τρόπος έκδοσης των Τιμολογίων εγείρει αφενός σοβαρά ταμειακά ζητήματα στους παραγωγούς καθώς και τον κίνδυνο να βρεθούν εκτεθιμένοι φορολογικά.
1. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της αρχικής Καθαρής Αξίας Ενέργειας και όχι μετά την αφαίρεση της Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης η οποία φτάνει σήμερα σε ποσοστό 42%.
2. Η καταβολή του ΦΠΑ γίνεται από τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας) κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι 20/4, 20/7, 20/10 και 20/1, ενώ από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία κάθε μήνα μέχρι και τις 20 του επόμενου μηνός. Όμως οι καταβολές του τιμήματος της εγχυόμενης στο σύστημα ενέργειας, από τον ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς, γίνονται μετά από έξι μήνες. Ενώ ταυτόχρονα ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΗΕ εκπτίπτουν τον ΦΠΑ με την λήψη του τιμολογίου των παραγωγών.

Τα παραπάνω δημιουργούν όξυνση του ταμειακού προβλήματος των εν λόγω επιχειρήσεων. Επιπλέον τους καθιστούν εκτεθιμένους στις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε περίπτωση μη δυνατότητας εμπρόθεσμης καταβολής του ΦΠΑ, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην είναι φορολογικά ενήμεροι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και τελικά να μην μπορούν να εισπράξουν το τίμημα της παραχθείσας ενέργειας.
Δεδομένου ότι η απαίτηση των παραγωγών από τον ΛΑΓΗΕ είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη, θα μπορούσε να τροποποιηθεί η διάταξη του ΦΠΑ και οι παραγωγοί να πληρώνουν προς το ελληνικό δημόσιο τον ΦΠΑ που υποχρεούνται, με εκχώρηση του ως απαίτησης.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο παραγωγός θα είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, θα είναι φορολογικά ενήμερος και θα μπορεί να εισπράττει κανονικά το τίμημα της παραγωγής και επίσης το πρόβλημα της ρευστότητας του δεν θα επιβαρύνεται παραπάνω.
Κατόπιν τούτων,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργος:
 Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να τροποποιηθεί η διάταξη του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις αυτές τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ώστε αυτός να υπολογίζεται μετά την αφαίρεση της Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης όσο και ως προς τον χρόνο καταβολής του;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

 Δείτε την απάντηση του Υπουργείου εδώ: