Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.)

ΕΡΩΤΗΣΗ
1/8/2012

Προς: α) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

β) Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.)

Κύριοι Υπουργοί,

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας εκτός από συνταγματική υποχρέωση θα πρέπει να αποτελεί και προτεραιότητα της πολιτείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο η προστασία της βιοποικιλότητας, όσο και η αειφόρος ανάπτυξη με συνεπακόλουθα μεγάλα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Στις 24 Ιουλίου ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η συγχώνευση οργανισμών που περιλαμβάνει και τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι συγχωνεύονται από 28 ΦΔ σε 14.

Οι Φ.Δ.Π.Π. από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτουργούσαν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων υποστηρίχθηκαν τόσο τα λειτουργικά και μη ανελαστικά έξοδα των Φ.Δ όσο και οι διαχειριστικές τους δράσεις. Η συμβολή των Φ.Δ.Π.Π. στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών τοπικής κυρίως ανάπτυξης μέσα από τη χρηματοδότησή τους από το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι προφανής και εξαιρετικά σημαντική.
Οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις των Φορέων Διαχείρισης δεν θα επιφέρουν κανενός είδους οικονομικό όφελος δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε από τη λειτουργία τους δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός ούτε κατ’ ελάχιστο. Ομοίως δεν υπάρχει επιβάρυνση ούτε από τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Δ, καθώς τόσο τα μέλη των Δ.Σ όσο και οι Πρόεδροί τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία αμοιβή. Γίνεται σαφές λοιπόν, ότι στην περίπτωση των συγχωνεύσεων των Φ.Δ.Π.Π. δεν πληρείται το βασικό κριτήριο της συνολικής διαδικασίας των συγχωνεύσεων οργανισμών του Δημοσίου, που σύμφωνα με τη δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Βολουδάκη θα είναι «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο».
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση σχετικά με το όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε να δικαιολογούνται οι συγχωνεύσεις σε διαχειριστικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα στη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών θα είναι μάλλον αρνητικό, σύμφωνα και με τις επίσημες τοποθετήσεις όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών και μη παραγόντων, δεδομένου του ότι εκτός των άλλων μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα διαφοράς αντικειμένου, όπως για παράδειγμα με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, ο οποίος εάν συγχωνευθεί με το Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου προκύπτει σοβαρό ζήτημα ασυμβατότητας αντικειμένου. Σημειώνουμε δε ότι έχει ήδη ανατεθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία σε εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο η επεξεργασία σχεδίου νόμου που θα αναμορφώνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των Ν. 2742/99 & 3937/11 λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Φ.Δ έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης πλήθους προκηρύξεων και συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και τις προκηρύξεις της Επιστημονικής Παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοσυστημάτων, προκειμένου η Ελλάδα να καταθέσει έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 94/43 εντός του 2013, κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση ως κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στο να προβείτε στην συγχώνευση των Φ.Δ.Π.Π., από τη στιγμή που:
1) η χρηματοδότησή τους δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και
2) μια τέτοια συγχώνευση επιφέρει επιβάρυνση του σημαντικότατου ρόλου των Φ.Δ.Π.Π τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αειφόρο ανάπτυξη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νίκη Φούντα

Γρηγόριος Ψαριανός