400.000 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια και στο Υπουργείο Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικονομικών

Θέμα: 400000 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια και στις Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών!!
Κύριοι Υπουργοί,
Ένα από τα κύρια διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας μας είναι ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης, ειδικά σε ότι αφορά τις φορολογικές υποθέσεις. Εκτιμάται ότι εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας περισσότερες από 400000 φορολογικές υποθέσεις, εκ των οποίων δεν έχει καν οριστεί δικάσιμος για τις μισές!!! Οι υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΦΠΑ έχουν μέσο χρόνο αναμονής μεγαλύτερο των εννέα ετών, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησης εν γένει για τις φορολογικές υποθέσεις ξεπερνά τα πέντε χρόνια. Σε άρθρο του “The Economist” στις 29.10.2014, με τίτλο “Where not to invest in Europe”-που να μην επενδύσετε στην Ευρώπη, βασισμένο σε στοιχεία από την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη θλιβερή πρώτη θέση, όσον αφορά την ευκολία επιχειρηματικότητας, λόγω του χρόνου απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης. Η ταχύτητα απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης θεωρείται σημαντικό επενδυτικό κριτήριο ενώ τα αργά νομικά συστήματα είναι σοβαρότατος παράγοντας μη επένδυσης. Σύμφωνα με το ΣΕΒ η επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις καθυστερήσεις που υφίστανται κυμαίνεται από 7% έως 52% επί της συνολικής αμφισβητούμενης διαφοράς. Το κύριο όμως ζήτημα που άπτεται των δημοσίων οικονομικών είναι η μεγάλη τελικά καθυστέρηση στην είσπραξη των νόμιμων απαιτήσεων του ελληνικού κράτους από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και στο αρνητικό για την προσέλκυση επενδύσεων φορολογικό περιβάλλον. Συγχρόνως χιλιάδες συμπολίτες μας νιώθουν όμηροι εξαιτίας αυτής της εκκρεμοδικίας, αδυνατώντας να βρουν το δίκιο τους από τον φυσικό τους δικαστή. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα της ελληνικής οικονομίας εάν η εκδίκαση των απλών έστω υποθέσεων γινόταν σε εύλογο διάστημα και μπορούσε το ελληνικό κράτος να εισπράξει τα ποσά που κρίνει η δικαιοσύνη νόμιμα. Ενδεχομένως σειρά επώδυνων οικονομικών μέτρων που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά να μην «κρίνονταν αναγκαία», ενώ σημαντική μείωση θα παρουσιαζόταν και στα χρέη προς το δημόσιο. Πέρα όμως από την ταχύτητα της δικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, αντίστοιχη κωλυσιεργία παρατηρείται και στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης, μένουν άπρακτοι όχι γιατί κρίνονται αβάσιμες οι προσφυγές τους αλλά διότι παρέρχεται τα διάστημα των 60 ημερών που προβλέπεται χωρίς να έχει καν εξεταστεί το αίτημα τους από τη Διεύθυνση. Εάν η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν εκδώσει απόφαση εντός 60 ημερών η προσφυγή του φορολογούμενου θεωρείται ότι έχει απορριφθεί!

Κατά συνέπεια κρίνεται κατά τη γνώμη μας αναγκαία τόσο η επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης στα θέματα που αφορούν τις φορολογικές υποθέσεις, όσο και η κατάλληλη στελέχωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση αποφάσεων εντός των χρονικών περιορισμών που ορθώς θέτει ο νόμος. Η παρέμβαση για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης στις φορολογικές υποθέσεις και η ενίσχυση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, θα βελτιώσει κατά πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά κυρίως θα επιτρέψει στο ελληνικό κράτος να αυξήσει άμεσα τα έσοδα του χωρίς να υιοθετεί νέα δυσβάσταχτα μέτρα. Τέτοιου τύπου άλλωστε παρεμβάσεις, αποτελούν ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη και απαιτεί στην συντριπτική της πλειοψηφία η ελληνική κοινωνία.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:

1. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων από τα διοικητικά δικαστήρια τουλάχιστον για τις φορολογικές υποθέσεις;
2. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών ώστε να μην συσσωρεύονται οι υποθέσεις στα δικαστήρια και να μπορεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών να ανταποκρίνεται στα χρονικά όρια που ορθώς ορίζει ο νόμος έχοντας εξετάσει επί της ουσίας και αποφανθεί επί του συνόλου των προσφυγών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σπύρος Λυκούδης

Βασίλης Οικονόμου

Χρήστος Αηδόνης

Γρηγόρης Ψαριανός

Πέτρος Τατσόπουλος